In principe kan ieder kind 2 maal vrijblijvend meetrainen met FAST Academy. Als naar het oordeel van de trainers het betreffende kind in 1 van de groepen past kan men zich via het inschrijfformulier (zie onder) aanmelden voor FAST Academy.

Wij zijn bewust gestopt met het houden van selectietrainingen omdat in de praktijk bleek dat deze voor een aantal kinderen zoveel spanning met zich meebrachten dat het kind niet in staat bleek om te laten zien wat het volleybaltechnisch in huis had.

Doelstelling:

Doelstelling is het om het volleybal in de regio te in de ruimste zin des woords ondersteunen en om een platform te bieden voor de regionale talenten, op een zodanige wijze dat ze, onafhankelijk van het spelniveau, zolang mogelijk bij de eigen vereniging en in de eigen regio kunnen blijven spelen.

Het is nadrukkelijk niét de bedoeling dat FAST (Flamingo’s Activia Stichting Topvolleybal) in de trainingspoel van kinderen gaat werven voor de eigen teams; noch in actieve, noch in passieve zin.

Doelgroep:

De doelgroepen zijn jongens en meisjes mini’s 5-6 en B- en C-jeugd. Talenten kunnen door de eigen vereniging worden geselecteerd en aangemeld, maar ook aanmelding op persoonlijke titel en op voordracht van de FAST-scouting is mogelijk. Talenten dienen qua niveau wel in de groep te passen, zulks ter beoordeling van de trainers van FAST Academy. Er kan dus op enig moment sprake zijn van een screeningprocedure door FAST.

Trainingsduur en – tijd:

De trainingen voor de B- en C-jeugd duren 2 uren en de trainingen vinden plaats op de zondagmorgen (9:00 – 11:00 uur voor de jongste groep en van 11:15 – 13:15 uur) waarbij per veld in principe minimaal 8 en maximaal 14 kinderen trainen. Er vindt indeling plaats op basis van niveau en NIET op basis van leeftijd.

De mini’s 5-6 trainen op de vrijdagmiddag van 15:00 – 16:30 uur.

De trainingen beginnen in de maand waarin ook bij de verenigingen de reguliere trainingen aanvangen en duren t/m de maand mei (maximaal 9 maanden). Opzeggingen dienen vóór 1 juli te zijn ontvangen. Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar het trainingsrooster.

Trainingslocatie:

Trainingslocatie is de Activiahal te Sint Anthonis.

Organisatie:

FAST Academy ressorteert bestuurlijk en administratief volledig onder de Stichting FAST. De invulling en planning van de trainingen regelen de trainers in overleg.

Personele invulling:

Per training is er een vaste hoofdtrainer met per extra veld 1 assistent, indien sprake is van training op meerdere velden.

Kostenverantwoording:

Voor het seizoen 2020-2021 is een bijdrage van €275,- verschuldigd voor 1 training per week. Voor de mini’s is dat €200,-. Deze contributie kan alleen via bankincasso worden betaald en wel in 2 gelijke termijnen in oktober en februari. Er is sprake van een instroom op een later moment dan wordt de resterende contributie berekend naar rato van het aantal meegetrainde maanden.

Expliciet zij vermeld dat alleen geld wordt afgeschreven als een speelster / speler heeft voldaan aan de selectievoorwaarden en ook daadwerkelijk is toegelaten.

Kinderen van FAST Academy ontvangen een gratis seizoenkaart voor FAST zodat ze met een begeleider naar wens thuiswedstrijden kunnen bezoeken. Verder worden ze bij 3 thuiswedstrijden ingepland als ballenmeisje.

Vragen:

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de secretaris van FAST (Bé van der Woude) via 06-19850978 of bevanderwoude@icloud.com.

 

Natuurlijk heeft FAST Academy een eigen site. Klik hier om deze te bezoeken.

 

Download / bekijk hier de voorwaarden door op de bovenstaande rode tekst te klikken.

Download / bekijk hier de AVG voorwaarden van door op de bovenstaande rode tekst te klikken.

Download / bekijk hier het meest recente inschrijfformulier door op de bovenstaande rode tekst te klikken.

Download / bekijk hier het meest recente trainingsschema door op de bovenstaande rode tekst te klikken.