Als vermeld in de statuten van de stichting FAST (opgericht te Gennep op 18-07-2016 en verder te noemen “FAST”), is het doel van FAST het faciliteren, in stand houden en bevorderen van de regionale topvolleybalsport in de meest uitgebreide zin van het woord. Hiervoor is een samenwerkingsverband in het leven geroepen tussen VV Flamingo’s ’56 uit Gennep (verder te noemen “Flamingo’s”) en VV Activia uit St. Anthonis (verder te noemen “Activia”).

Belangrijk onderdeel van dit concept is het samen exploiteren van een eredivisievolleybalteam, waarbij de samenwerking juridisch in stichtingsvorm is vastgelegd. Deze stichting hangt voor de NeVoBo technisch gezien boven VV Flamingo’s ’56.

Bij het realiseren van voornoemd doel dienen in geen enkel opzicht financiële argumenten een rol te spelen.

Uitgangspunten en randvoorwaarden:

  1. De stichting hecht grote waarde aan een goede verstandhouding en dito communicatie met de participerende verenigingen en haar besturen en aan die met de FAST-commissies, TC en alle daaronder ressorterende personen van FAST. Het is om die redenen dat bij de reguliere bestuursvergaderingen van FAST in principe een vertegenwoordiging van de besturen van beide participerende verenigingen, van iedere FAST-commissie, TC en van het eredivisieteam welkom is. Op deze manier heeft het bestuur direct contact met alle betrokkenen van FAST, is het transparant, weet het bestuur wat er speelt in het werkveld en kan iedereen agendapunten aandragen en meepraten over het te formuleren beleid.
  2. Het bestuur laat zich bijstaan door een of FAST-commissies (zie flowchart). Het stichtingsbestuur formuleert uitgangspunten en randvoorwaarden op basis waarvan en waarbinnen de TC (technische commissie) en FAST-commissies, met een zo groot mogelijke mate van vrijheid, kunnen opereren.
  3. Het is nadrukkelijk de intentie dat binnen FAST in alle geledingen van de organisatie de participerende verenigingen evenredig vertegenwoordigd zijn waar het de personele bezetting van functies betreft.

fast-organisatie-20160916